قابل توجه همکاران محترم

باتوجه به سوالات وابهامات همکاران محترم در خصوص درس هماهنگ استانی زیست وآزمایشگاه 1بدینوسیله ریز بارم اصلاحی وپیشنهادی درس مذکور که با هماهنگی واحدهای ذیربط اداری صورت پذیرفته است ،اعلام می گردد.

بدیهی است در این میان نظر همکاران محترم در تصحیح صائب می باشد.

در سوال 1قسمت (الف)حذف شود بارم آن به قسمت (ب)سوال 6داده شود.

در سوال 3قسمت (ب)حذف شود بارم آن به قسمت (ت)سوال 6 داده شود.

در سوال 3قسمت (ت)حذف شود بارم آن به قسمت (پ)سوال 11 داده شود.

در سوال 8 قسمت (الف) به سایر ویژگیهای مقطع عرضی ساقه گیاه تک لپه نمره داده شود.

در سوال 16قسمت (الف) علاوه بر پاسخ موجود در پاسخنامه اگر نوشته باشند "وسط ناحیه تیره" نمره داده شود.

                                                                         گروه زیست استان

/ 1 نظر / 55 بازدید
حميدرضا

خىلى سخت بود امتحان نظرات دانش اموزان سمنانى